Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào để khôi phục hình ảnh mà tôi đã xóa?