Chuyến đến nội dung chính

Làm sao để khôi phục một hình ảnh nếu tôi đã xóa nó?